betontks.cz » Kontakty » Pro autory
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

Pokyny pro autory

Vážení přátelé,

cílem úsilí redakce je připravovat časopis BETON - technologie, konstrukce, sanace pro čtenáře tak, aby plnil jejich představy a očekávání a čestně tak obstál v široké nabídce odborných časopisů.

Usilujeme o to, aby si časopis o betonovém stavebnictví udržel trvalou přízeň nejen čtenářů - profesních příznivců cementu, betonu a betonových konstrukcí, ale i Vás, jeho významných spolutvůrců, autorů z řad odborníků.

Pro usnadnění naší vzájemné spolupráce Vám předkládáme výčet základních náležitostí, které by Vašim článkům neměly chybět, abychom udrželi jednotný ráz všech publikovaných odborných příspěvků. Současně uvádíme zásady pro plynulé předávání příspěvků redakci.

Těšíme se na Vaše články o progresivních aplikacích, trendech a ekonomických aspektech betonového stavebnictví, kterými přispějete ke komplexní informovanosti široké odborné veřejnosti i celkovému rozvoji tohoto stavebního oboru.

Redakce časopisu Beton TKS

 

....text článku

Formátování

Textový procesor: MS Word
- písmo Times New Roman, velikost písma 12 bodů
- všechny okraje 25 mm
- povolené dělení slov
- řádkování jednoduché
- mezery mezi řádky (před/za odstavcem) 0 b.
- text zarovnán do bloků
- odsazování začátku odstavců o 5 mm.

Název článku

Česká + anglická verze.
Z prostorových důvodů prosíme volit co nejvýstižnější a co nejúspornější. Název by v žádném případě neměl přesahovat 2 (dva) řádky v jednom jazyce (velikost písma 14, tučně).

Jména autorů

Zde uveďte jména autora/ů bez titulů (velikost písma 12, tučně)

Anotace

Česká + anglická verze. Anotace tvoří nezbytnou součást každého článku. Jedná se o stručné (nehodnotící) přestavení obsahu celého článku, nikoliv část úvodu. Prosíme o maximálně stručnou charakteristiku Vašeho hlavního záměru, která by neměla přesáhnout cca 300 znaků včetně mezer. Anglickou mutaci v případě potřeby zajistí náš překladatel.

Odborný článek

Nejvhodnější jsou takové příspěvky, které při zachování žádoucí odborné úrovně osloví širší profesní veřejnost. Žádáme Vás proto o srozumitelnou a současně stručnou formu výkladu dané problematiky. Optimální délka článku je 3 až 4 strany v časopise (výjimečně 5). Pro informaci uvádíme, že na jednu tiskovou stranu se dvěma ilustračními obrázky lze umístit 1,5 až 1,75 strany rukopisu připraveného v MS Wordu.

Popisky k obrázkům

Každý obrázek, graf, tabulka apod. by měl být zřetelně očíslován a popsán (česky a anglicky). V textu by pak měly být zařazeny číselné odkazy na grafické informace. Formulace popisků by měla být stručná a výstižná. Text popisků k obrazovému materiálu, není-li vkomponován přímo v textu příspěvku, prosíme souhrnně uvést za textem článku. Pokud zasíláte grafické informace redakci v jiné formě než elektronické, žádáme o jejich zřetelné označení číslem (popiskou není nutné) na zadní straně.

Tabulky

Měly by být přehledně uspořádány s počtem vnitřních linek omezeným na nezbytné minimum. Numerické údaje laskavě uvádějte zaokrouhlené na nejnutnější počet platných číslic.

Grafické infomace

Je vhodnější nevkládat grafické informace přímo do textu článku v editoru Word, ale pouze označit jejich přibližné umístění v článku číselným odkazem. Grafické informace zašlete v jejich původní podobě. Pokud je však už máte vložené ve Wordu, dokážeme si s tím (až na výjimky) také poradit.

Vzorce

Měly by být očíslovány a v textu odkázány číslem.

Jednotky

Je třeba používat jednotky SI a jejich násobky, v grafech a tabulkách uvádět jednotky jednotlivých veličin v hranatých závorkách.

Závěr příspěvku

Zde uveďte kromě svého celého jména, příjmení a titulů také název svého pracoviště, e-mail, případně www.

 

....způsob předávání podkladů

Text

Zpracovaný v textovém editoru MS Word je možno zaslat redakci e-mailem na adresu: redakce@betontks.cz. Pokud budeme mít v redakci problémy s načtením článku, vyžádáme si od Vás jeho text na přenosném úložném zařízení spolu s tištěnou podobou. Oceníme, pokud v názvu souboru s Vaším článkem bude použito význačné slovo z názvu či Vaše jméno. Ve 20 došlých souborech s názvem clanek.doc nebo beton.doc se špatně orientuje.

Obrazový materiál

Zpracovaný a uložený nejlépe v elektronické podobě (v JPG, TIF, GIF, CDR, případně AI) lze rovněž zaslat e-mailem, nebo na přenosném USB zařízení (po vyjití čísla časopisu Vám bude vráceno). Pokud máte fotografie fyzicky, dáváme přednost profesionálnímu skenování ve studiu, pokud je chcete skenovat sami, použijte rozlišení 300 dpi, pouze výjimečně 150 dpi. Nekvalitní podklady nemohou být graficky zpracovány. V odpovídající kvalitě by měly být i digitální fotografie. Na to je třeba myslet již při pořizování fotografie. Fotografie, která má být v budoucnosti použita v tisku musí být mnohem kvalitnější (a tedy větší) než fotografie vkládaná do Wordu pro tisk na kancelářské tiskárně, či použitá na webových stránkách.

Termín odevzdání

Vzhledem k tomu, že jsou články zasílány k lektorování, prosíme Vás o jejich dodání redakci nejméně týden před redakční uzávěrkou. Články jsou lektorovány odbornými garanty, příp. členy redakční rady. V případě zamítavého stanoviska lektora si redakce vyhrazuje právo příspěvek nezařadit.

 

....recenzní řízení

Články prezentující výsledky vědecké a výzkumné činnosti jsou zasílány nezávislým odborným lektorům k posouzení. Před zahájením předtiskové přípravy jsou autoři požádáni, aby své články upravili dle případných připomínek lektorů. Pokud lektor článek k otištění nedoporučí, redakce uvědomí autora, že článek nebyl přijat k publikování.
Lektoři zůstávají pro autory anonymní. Průběh recenzního řízení je pravidelně diskutován na jednáních Redakční rady časopisu.