betontks.cz » Časopis » Code of conduct
Jazyky
Přepnout do českého jazyka Switch to english language

PROHLÁŠENÍ O PUBLIKAČNÍ ETICE

 

Publikační etika časopisu Beton TKS vychází z doporučených postupů Committee on Publication Ethics Code (COPE) dostupných na www.publicationethics.org.


1         POVINNOSTI EDITORA
 
1.1          Publikační rozhodování a zodpovědnost
 •          Editor je zodpovědný za rozhodnutí, které z článků nabídnutých časopisu budou publikovány.
 •          Editor je zodpovědný za vše, co je v časopisu publikováno.
 •          Editor se při rozhodnutí o publikování řídí:

doporučeními redakční rady,
politikou vydavatele,
tímto dokumentem.

 •          Editor se může během rozhodování o publikování radit s odbornými lektory.
 •          Editor by měl zachovávat integritu akademického záznamu.
 •          Editor by se měl pokusit eliminovat střet obchodních zájmů v článku.
 
1.2         Fair play
 •          Editor vyhodnotí rukopis podle jeho intelektuálního obsahu bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženskou víru, etnický původ, státní příslušnost nebo politický názor autora.

 

1.3         Důvěrnost
 •          Editor ani jiní zaměstnanci redakce nesmí předávat žádné informace o nabídnutém rukopisu komukoliv jinému než autorovi, odborným lektorům a vydavateli.
 
1.4         Odhalení, konflikt zájmů ad.
 •          Editor zajistí otevřený a vhodný proces posouzení odborného článku.
 •          Editor uvědomí autora o případném opětovném posouzení rukopisu či jeho možném přímém zařazení do předtiskové přípravy.
 •          V případě, že se editor rozhodne článek nepublikovat, bude postupovat podle doporučení COPE.
 •          Nepublikované rukopisy či jejich části nesmí být použity pro vlastní výzkum editora bez předchozího výslovného písemného souhlasu autora.
 •          Editor zajistí, aby reklama či jiné komerční plnění neměly žádný dopad či vliv na jeho rozhodování.

 

 
2         POVINNOSTI ODBORNÉHO LEKTORA (RECENZENTA)
 
2.1          Podíl na rozhodnutích editora
 •          Odborný lektor pomáhá editorovi v jeho rozhodnutích o publikování článku.
 •          Odborný lektor prostřednictvím editora komunikuje s autorem článku a může mu tímto způsobem pomoci zlepšit rukopis.
 
2.2          Neodkladnost
 •          Vyzvaný odborný lektor, který se necítí být dostatečně kvalifikován k posouzení výzkumu prezentovaného v rukopise nebo ví, že je to pro něj časově nezvládnutelné, o této skutečnosti neprodleně uvědomí editora.
 
2.3          Důvěrnost
 •          S kterýmkoli rukopisem bude v rámci zpracování odborného lektorského posudku nakládáno jako s důvěrným dokumentem. Nebude ukazován nebo diskutován s jinými osobami vyjma těch, které určil editor.
 
2.4          Zásady objektivního přístupu
 •          Odborný lektor by měl vystupovat objektivně.
 •          Kritika v jiné než odborné a věcné rovině je neetická.
 •          Odborný lektor své názory vyjadřuje jasně a přesně.

 

2.5          Přiznání zdrojů
 •          Odborný lektor by měl identifikovat závažné publikované práce na stejné téma, které nebyly autorem citovány.
 •          Jakékoliv sdělení, že pozorování, odvození nebo argumentace byly již dříve publikovány, by mělo být v textu zmíněno odpovídající referencí.
 
2.6          Odhalení a konflikt zájmů
 •          Informace nebo myšlenky získané prostřednictvím odborného lektorského posudku musí být považovány za důvěrné a nesmí být použity pro osobní prospěch.
 •          Odborný lektor by neměl pomýšlet na posuzování rukopisu v případě, kdy je možný konflikt zájmů vycházející z konkurenčních vztahů nebo možné spolupráce a jiných spojení s kterýmkoliv z autorů, společností nebo institucí spojených s článkem.
 
 
3         POVINNOSTI AUTORA
 
3.1          Zásady prezentace výsledků výzkumu
 •          Výsledky původního výzkumu by měly obsahovat přesné popisy vykonané práce stejně jako objektivní diskuzi o jejím významu.
 •          Důležitá data by měla být prezentována přesně.
 •          Článek by měl zahrnovat podstatné detaily a odkazy, aby umožnil práci zopakovat.
 •          Klamná nebo vědomě nepřesná sdělení znamenají neetické chování a jsou nepřijatelná.
 
3.2          Původnost a plagiátorství
 •          Autoři by měli uvádět zcela původní práce.
 •          Pokud autoři použijí původní text či slova někoho jiného, musí je vhodně citovat nebo vložit do uvozovek.
 
3.3          Opakované nebo současné publikování
 •          Autor by neměl publikovat rukopis popisující v podstatě stejný výzkum ve více než v jednom časopisu či původní publikaci.
 •          Současné nabídnutí stejného rukopisu k publikování více než jednomu časopisu je neetické.

 

3.4          Přiznání zdrojů
 •          Přiznání podílu jiných autorů na práci musí být uvedeno vždy.
 •          Autor by měl rovněž uvést publikace, které ovlivnily povahu předkládané práce.

 

3.5          Autorství rukopisu
 •          Autorství by mělo být omezeno na ty osoby, které významně přispěly ke koncepci, návrhu, realizaci nebo vyhodnocení popisovaného výzkumu.
 •          Všichni, kdo k výzkumu přispěli významným způsobem, by měli být uvedeni jako spoluautoři.
 •          Všichni ostatní by měli být uvedeni v části „Poděkování“.
 •          Hlavní autor musí zajistit, aby všichni uvedení spoluautoři viděli a odsouhlasili konečnou verzi článku a souhlasili s jeho  publikováním.
 •          Všichni autoři musí být jasně označeni v době, kdy je rukopis nabízen k publikování. Splnění požadavku na připsání spoluautora poté, co byl rukopis přijat k publikování, vyžaduje schválení editorem.
 
3.6          Konflikt zájmů
 •          Všechny zdroje finanční podpory prezentovaného projektu musí být zveřejněny.
 
3.7          Chyby v publikované práci
 •          Pokud autor odhalí významnou chybu či nepřesnost v jím publikované práci, je autorovou povinností neprodleně informovat editora nebo vydavatele časopisu a ve spolupráci s nimi zjednat nápravu.
 
 
4         POVINNOSTI VYDAVATELE
 
4.1          Druh příspěvku
 •          Vydavatel vždy označí odborný lektorovaný článek komentářem: „Text článku byl posouzen odborným lektorem“.
 •          Vydavatel vždy označí firemní prezentaci (PR článek) komentářem: „Firemní prezentace“.

 

4.2          Duševní vlastnictví a autorská práva
 •          Vydavatelství chrání duševní vlastnictví a autorská práva časopisu, jeho nátisky, autory a publikující partnery neveřejným uchováváním publikovaných verzí všech článků.
 •          Vydavatelství v rámci svých možností zajišťuje integritu a transparentnost každého publikovaného článku.
 
4.3          Vědecká pochybení
 •          V případech ověřených vědeckých pochybení, klamavých publikací nebo plagiátorství vydavatel v úzké spolupráci s editory provede vhodná opatření k vyjasnění situace.